ബോസ്റ്റണ്‍ മാരത്തണിലെ ബോംബുകള്‍

വാര്‍ത്തകള്‍ എല്ലായ്പ്പോഴും വിദൂര സംഭവമായിരിക്കില്ല. ചിലപ്പോള്‍ അത് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലാവും നങ്കൂരമിടുക. ചിലപ്പോള്‍ ജീവിതത്തിന് ഏറെയരികെ. വിദൂരങ്ങളില്‍ നടക്കുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ പോലും ചിലപ്പോള്‍ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില്‍ പ്രതിഫലിക്കുകയും അറിയാതെ നമ്മളെ വാര്‍ത്തകളിലേക്ക് ചേര്‍ത്തു നില്‍ക്കുകയും ചെയ്യു. ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച ഒരു ദുരന്തം സ്വന്തം ജീവിതങ്ങളില്‍ തീര്‍ത്ത കടലിളക്കത്തിന്റെ നേരങ്ങള്‍ ഓര്‍ക്കുകയാണ് അമേരിക്കന്‍ മലയാളി എഴുത്തുകാരില്‍ ശ്രദ്ധേയയായ റീനി മമ്പലം.