കൂടംകുളത്ത് നടക്കുന്നതെന്ത്?

ലളിത രാംദാസ്, പി. കെ. സുന്ദരം, നിത്യനന്ദ് ജയരാമന്‍ എന്നിവര്‍ ഇക്കഴിഞ്ഞ 21ന് DiaNuke.org വെബ്സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കുറിപ്പ്