എത്ര സുരക്ഷിതം നമ്മുടെ ഫോണ്‍വിളികള്‍?

നമ്മുടെ ഫോണ്‍ വിളികള്‍ എത്ര മാത്രം സുരക്ഷിതമാണ്? നമ്മുടെ എസ്.എം.എസുകള്‍ മറ്റാര്‍ക്കു മുന്നിലാണ് തുറന്നിടപ്പെടുന്നത്? മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍ മനസ് ലയിപ്പിച്ചുള്ള നമ്മുടെ നീളന്‍ സംവാദങ്ങള്‍ക്ക് മറ്റാരാണ് കാതോര്‍ക്കുന്നത്? ലൊക്കേഷന്‍ റൂട്ടിങ് നമ്പര്‍ ഡാറ്റാബേസ് ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഒരന്വേഷണം.