ലിപി കുത്തിവരയല്ല

ലിപിയെ സംബന്ധിച്ച സൌന്ദര്യബോധം എല്ലാ ജനതകള്‍ക്കുമുണ്ടായിരുന്നു. ജ്യാമിതീയമായ ഒന്നല്ല ലിപിയുടെ സൌന്ദര്യം. അത് ഒരു സംസ്കാര ചിഹ്നമാണ്. ചില സ്വേച്ഛാധിപതികള്‍ പൊതുലിപി അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കാന്‍ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് സാംസ്കാരികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ തിരിച്ചടികള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഭാഷയും എഴുത്തും ജനങ്ങളുടെ നിരന്തരോപയോഗത്തിലൂടെ രൂപപ്പെടുന്നതാണ്. അവയ്ക്ക് കാലകാലങ്ങളില്‍ കൃത്രിമമായ വ്യവസ്ഥകള്‍ അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കാന്‍ സാദ്ധ്യമല്ല’.