പഴനിയിലെ വാണിഭക്കാര്‍

ഭക്തിയും വിപണിയും കൈകോര്‍ക്കുന്ന പഴനിയുടെ തെരുവുകളിലൂടെ ഒരു ക്യാമറയുടെ സഞ്ചാരം. അനീഷ് ആന്‍സ് പകര്‍ത്തിയ ദൃശ്യങ്ങള്‍, വാക്കുകള്‍.