വരൂ, ഇന്ന് നമ്മുടെ ആദ്യ പിറന്നാള്‍…

പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നാലാമിടത്തിനൊപ്പം നാം ഒന്നിച്ചു നടക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതാ, ഒരു വര്‍ഷം. ഒറ്റക്കും കൂട്ടായും നമുക്കിത് ആദ്യ പിറന്നാള്‍.