ചാന്ദ്നിയുടെ പെണ്‍ ‘കുട്ടിക്കാലം’

ആണായി പിറന്ന്, പെണ്ണായി മാറി ഇപ്പോള്‍ ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ക്കായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കര്‍ണാടക സ്വദേശി ചാന്ദ്നിയുടെ ജീവിതം ഫോട്ടാഗ്രാഫുകളിലൂടെ.