ഇവിടെയാരും ജീവിക്കുന്നില്ല, ജീവിതം ഉന്തിനീക്കുകയാണ്

ബീഹാറിലെ മധുബനി ജില്ലയിലെ ദൊധ്വാര്‍ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഒരു യാത്ര. അപരിചിത വഴികളിലൂടെ, ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയുടെ പച്ച യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചാരം. ചന്ദ്രന്‍ പുതിയോട്ടില്‍ എഴുതുന്നു

സത്നം സിംഗ്: ഈ രക്തത്തിന് നാമെന്തു മറുപടി പറയും?

ആരായിരുന്നു സത്നം സിങ് മാന്‍? പ്രതിഭാശാലിയായ ആ മനുഷ്യന്റെ ചോരയോട് കേരളം നീതി കാണിക്കുമോ? സി.ആര്‍ ഹരിലാല്‍ എഴുതുന്നു