പച്ച പൂശിയാല്‍ പരിസ്ഥിതിയാവുമോ?

അതിനാല്‍, അടുത്ത ജൂണ്‍ അഞ്ചു വരെ നമുക്കു കാത്തിരിക്കാം. അതുവരെ സഞ്ചിയും തൂക്കി വരുന്ന പരിസ്ഥിതിക്കാരെ തെറി പറയാം. സമയം കിട്ടുമ്പോള്‍ തല്ലി കൈകാലൊടിക്കാം.