പ്രിയപ്പെട്ട ഓപ്ര വിന്‍ഫ്രെ, ഒച്ചയറ്റ ഈ കരച്ചിലുകള്‍ സിനിമയല്ല

നമ്മള്‍ എന്തു കൊണ്ട് ഇത്തരം കാട്ടാളത്തങ്ങള്‍ക്ക് കൂട്ടുനില്‍ക്കുന്നു? പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ നേര്‍ക്കാഴ്ചയില്‍ നിന്നിവരെ അകറ്റിനിര്‍ത്തുന്നു? ചര്‍ച്ച അര്‍ഹിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇത്