നിശ്ശബ്ദ വിലാപങ്ങളില്‍ ബദ് രിയ

ചേച്ചിക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്നോ അവര്‍ ചേച്ചിയെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് പോയെന്നോ ഒന്നുമറിയില്ല. പിന്നെ, ആരും അവരെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല.