ഉദാസീനതയുടെ മലയാളി ആണ്‍സദസ്സുകള്‍

മലയാളി ജീവിതത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ ക്രൂരമായ ഉദാസീനതയുടെ ആണ്‍ സദസ്സുകള്‍ ആവുന്നതെന്തുകൊണ്ട്? പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരന്‍ കരുണാകരന്‍ എഴുതുന്നു