ജ്യോനവന്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പുകള്‍

ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും എഴുത്തിനെക്കുറിച്ചും ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തെക്കുറിച്ചും ആഴമുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ജ്യോനവന്. അതിന്റെ മിന്നല്‍ കാണാം, ഈ ഡയറിക്കുറിപ്പുകള്‍. മരണശേഷം സുഹൃത്തുക്കള്‍ ചേര്‍ന്ന് ജ്യോനവന്റെ അനുഭവക്കുറിപ്പുകള്‍ എന്ന പേരില്‍ തുടങ്ങിയ ബ്ലോഗില്‍ http://jyonavan.blogspot.in/ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ് ഈ ഡയറിക്കുറിപ്പുകള്‍.