സ്നേഹിച്ചും വെറുത്തും അഴീക്കോടിനൊപ്പം

പൊറുക്കലുകളുടെ, ക്ഷമാപണങ്ങളുടെ ആ ക്യൂവില്‍ ഒന്നു ചെന്നു നില്‍ക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്ന് എന്നെപ്പോലൊരാളെ ആവര്‍ത്തിച്ച് കുത്തിമുറിച്ച്, ആ പൂര്‍ണ വിരാമം. മാപ്പ്, മാഷേ..