ഇത്തിരി നന്ദി, പ്രവാസികളോടുമാവാം

പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളില്‍ സമയക്കുറവുണ്ട് എന്ന കാരണംകൊണ്ട് സമയം വിശാലമായി കിടക്കുന്ന കേരളത്തിലേയ്ക്ക് വരുന്നതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കണ്ട. അവിടെയെല്ലാം കൊല്ലത്തില്‍ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ തുടര്‍ച്ചയായി കിട്ടുന്ന ഒഴിവുദിവസങ്ങള്‍ സ്ഥലങ്ങള്‍ കാണാനോ മറ്റു വിധത്തില്‍ ചെലവാക്കാനോ കഴിയുമല്ലൊ. മറിച്ച് ഇവിടെ ഒഴിവു സമയമെന്നത് ഒരു മിഥ്യയാണ്. ജീവിതപ്രാരാബ്ധങ്ങള്‍ തീര്‍ത്തുവരുമ്പോഴെയ്ക്ക് നമുക്കൊക്കെ വയസ്സാവും.