തൊഴിലുറപ്പ്: റോഡുവിട്ട് തോടിറങ്ങുമ്പോള്‍

തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയുടെ കര്‍മശേഷി തരിശുനിലങ്ങള്‍ കൃഷിയോഗ്യമാക്കാനും തോടോരങ്ങളില്‍ കൈതവെച്ചു പിടിപ്പിക്കാനും തോട്ടിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കാനും ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്.