ഗുവാഹത്തിയിലെ ആണ്‍കൂട്ടം പറയുന്നത്

ഗുവാഹത്തി അതിക്രമത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഗാര്‍ഡിയന്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനത്തിന്റെ സ്വതന്ത്ര വിവര്‍ത്തനം