ഗുജറാത്ത്: ഇതോ സമാധാനം?

സമാധാനത്തിന്റെ ഗുജറാത്ത് പാഠങ്ങള്‍. എ.എം. സജിത്ത് എഴുതുന്നു: ഇല്ലെങ്കില്‍ ഗുജറാത്ത് ഇനിയും ഹിന്ദുത്വ പരീക്ഷണശാലയായി തന്നെ തുടരും. ഉഗ്രമായ മതവിഭജനങ്ങളുടെ തടവറയില്‍, പളപളപ്പുള്ള വികസനത്തിന്റെ വായ്ത്താരികളുമായി ഗുജറാത്തും അവിടത്തെ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രഗാത്രത്തില്‍ കറുത്ത വടുക്കളായി അവശേഷിക്കും.