രണ്ടാം ഗ്വാണ്ടനാമോ

റുബായിഷിന്റെ നിരോധിക്കപ്പെട്ട കവിതയെക്കുറിച്ച് കേരളത്തിലെ മതേതര എഴുത്തുകാര്‍ക്കും ബുദ്ധിജീവികള്‍ക്കും എന്ത് പറയാനുണ്ട്?