ഹാച്ചിയെക്കുറിച്ച് അത്രമേല്‍

താമസ സ്ഥലം മാറേണ്ടി വന്ന ദിവസം, ഒരു ക്യാമറയും ആഹാരവും കൊണ്ട് മുറ്റത്തിറങ്ങുന്നത് വരെ ഹാച്ചി മുറ്റത്തെ മുരിക്കിന്‍ ചുവട്ടില്‍ കിടന്നിരുന്നു. ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അതെവിടെ പോയി എന്ന് കണ്ടു പിടിക്കാനായില്ല. ഒരു പക്ഷെ അനാഥത്വത്തിലൂടെ ഓര്‍മിയ്ക്കപ്പെടുന്നത് അവന് സഹിയ്ക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരിയ്ക്കണം.