ന്യൂ ജനറേഷന്‍ സിനിമ ആരുടെ തോന്നലാണ്?

മലയാളത്തിലെ നവതലമുറ സിനിമകളുടെ ഉള്‍വഴികളിലൂടെ ജിനേഷ് കുമാര്‍ എരമം നടത്തുന്ന അന്വേഷണം.