ഈ ലോകം എന്റെ വിശുദ്ധ ഇടം

വനിതാ ദിനത്തില്‍ നാലാമിടം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘പെണ്‍മയുടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴികള്‍’സംവാദം തുടരുന്നു. ജെസി ലൈല ജോയ്എഴുതുന്നു: ഈ ലോകം എന്റെ വിശുദ്ധ ഇടമാണ്. ഇവിടെ ഞാന്‍ എന്നെത്തന്നെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അതെന്റെ സ്വാതന്ത്യ്രമാണ്.

കടുകോളം ചെറുതായൊരിടം കടലോളം വലുതാവുന്ന വിധം

ഇന്ത്യയില്‍ ഒരു കുഞ്ഞു സ്ഥലത്തു ഞാനിരിക്കുന്നു എന്ന ബോധത്തിന്റെ ചെറുതാകലില്‍നിന്നു എന്നെ ഇന്റര്‍നെറ്റ് മുക്തയാക്കുന്നു.