പറയേണ്ട, ഞങ്ങള്‍ കുനിഞ്ഞോളാം

ഇപ്പോള്‍ കുനിയാന്‍ ആരും പറയേണ്ടതില്ല. ഭരണകൂടവും മേധാവിത്വ ശക്തികളും ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തെന്നു മനസിലാക്കി ഇഴയാന്‍ അവര്‍ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വമേധയയാ ഉള്ള സെന്‍സര്‍ഷിപ്. നമ്മുടെ മാധ്യമ ലോകം പല വിഷയങ്ങളിലും അത് നടപ്പാക്കുന്നു.