എന്‍.എസ് മാധവന്റെ കാണി: ഒരു രാഷ്ട്രീയ വായന

എന്‍.എസ് മാധവന്റെ പ്രശസ്തമായ കഥയുടെ രാഷ്ട്രീയ വായന. പ്രമുഖ കഥാകൃത്ത് കരുണാകരന്‍ എഴുതുന്നു