ഒഴിഞ്ഞ പോസ്റ്റുകളില്‍ ഒരു കളിക്കാരന്‍

കേജ് രിവാളിനെ ആദ്യമായി വിശദമായി പരിചയപ്പെടുത്തിയ കാരവന്‍ മാസികയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റര്‍ ഡോ. വിനോദ് കെ. ജോസിന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങള്‍