തളക്കേണ്ടത് ആനയെയല്ല; നമ്മളെ

നമ്മുടെ ആന പ്രേമങ്ങള്‍ താങ്ങാനാവാതെ ഒരു പാവം കാട്ടുമൃഗം കൂടെ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന നരകങ്ങള്‍. എസ്.കുമാര്‍ (സതീഷ് കുമാര്‍)) എഴുതുന്നു