ബിനാലെ ചുമരുകളില്‍ ഒരു കവിത മുഖം നോക്കുന്നു

കൊച്ചി മുസിരിസ് ബിനാലെ: ഒരു കാഴ്ചാനുഭവം. കവിതക്കും കലക്കുമിടയിലൂടെ പല കാലങ്ങളുടെ ലയം. അരുണ്‍ പ്രസാദ് എഴുതുന്നു