കണ്ണില്ലാത്തവരുടെ കണ്ണു്

ഇന്ന് ലോക അന്ധ ദിനം. കണ്ണുകാണാത്തവര്‍ക്കായി മലയാളത്തില്‍ രൂപം കൊണ്ട മഹത്തായ ഒരു കണ്ടെത്തലിനെക്കുറിച്ച്, ആ കണ്ടെത്തലിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ചില ആലോചനകള്‍… ജിനേഷ് ഓര്‍മ്മ ദിനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഹുസൈന്‍. കെ.എച്ച് എഴുതുന്നു