കുഴൂര്‍ വിത്സന്റെ പല ജമ്മങ്ങള്‍

കുഴൂര്‍ വിത്സന്റെ കവിതകളിലൂടെ, പല ജന്മങ്ങളിലൂടെ ഒരു സര്‍ഗാത്മക സഞ്ചാരം. വി.കെ.സുബൈദ എഴുതുന്ന പഠനം