നിറങ്ങള്‍ തന്‍ നൃത്തം

ഈ പംക്തിയില്‍ ഇത്തവണ അമീന്‍ ഷഹനയുടെ ചിത്രങ്ങള്‍. കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ മണത്തണ ജി.എച്ച്.എസ്.എസില്‍ ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിനിയാണ്.