മേതില്‍ രാധാകൃഷ്ണനും കിം കി ഡുക്കും തമ്മിലെന്ത്?

ഭാവനയില്‍ ഭാഷ നടത്തുന്ന രഹസ്യനീക്കങ്ങള്‍. മേതില്‍ കഥകളെക്കുറിച്ച് സര്‍ജു എഴുതിയ പഠനത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം