എം.എന്‍ വിജയന്‍ പറഞ്ഞതും എത്യോപ്യ പഠിപ്പിച്ചതും

സ്വയംസഹായസംഘങ്ങളെക്കുറിച്ച് എം.എന്‍ വിജയന്‍ മാഷ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഒരു എത്യോപ്യന്‍ അനുഭവം വിശകലനം ചെയ്യുന്നു, എസ്. മുഹമ്മദ് ഇര്‍ഷാദ്