എ.ഡി 1341ലെ ആ വെള്ളപ്പൊക്കം

കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ സുപ്രധാന സാംസ്കാരിക ചലനങ്ങള്‍. രേണു രാമനാഥ് എഴുതുന്നു