വരണ്ടുണങ്ങും മുമ്പ് കേരളത്തോട് പറയാനുള്ളത്

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വരണ്ട ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ ഒരു യാത്രാനുഭവം. എസ്. മുഹമ്മദ് ഇര്‍ഷാദ് എഴുതുന്നു