സത്നം സിംഗ്: ഈ രക്തത്തിന് നാമെന്തു മറുപടി പറയും?

ആരായിരുന്നു സത്നം സിങ് മാന്‍? പ്രതിഭാശാലിയായ ആ മനുഷ്യന്റെ ചോരയോട് കേരളം നീതി കാണിക്കുമോ? സി.ആര്‍ ഹരിലാല്‍ എഴുതുന്നു