അവനില്ലാതെ, അവന്റെ പുസ്തകം

പുസ്തകം ഇറക്കണമെന്നത് അവന്റെ വലിയ സ്വപ്നമായിരുന്നു. സ്വന്തം പുസ്തകം. അവന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ മുന്‍കൈയില്‍ അത് ഇറങ്ങുമ്പോള്‍ വല്ലാത്തൊരു വികാരമാണ് എന്നില്‍ ഇരമ്പുന്നത്. ഇത് കാണാന്‍, വായിക്കാന്‍ അവന്‍ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍…