ഇനി പറയൂ, ആണവനിലയങ്ങള്‍ നമുക്ക് വേണമോ?

കൂടംകുളം ഉയര്‍ത്തുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍. അവയ്ക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങള്‍. വസ്തുതകളിലൂടെ കെ. എസ് ബിനു നടത്തുന്ന അന്വേഷണം.