മദര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ സംഭവിക്കുന്നത്

സംസ്ഥാനതലത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്ന മദര്‍ ആശുപത്രി നഴ്സിങ് സമരം ഉയര്‍ത്തുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍, ഉത്തരങ്ങള്‍. വത്സന്‍ രാമംകുളത്ത് എഴുതുന്നു