മരിച്ചവരുടെ വീട്ടില്‍ ഒരോണപ്പൊട്ടന്‍

ഓണത്തെക്കുറിച്ച്,ഓണപ്പൊട്ടനെക്കുറിച്ച് പൊള്ളുന്നൊരോര്‍മ്മ. ‘വെറുതെ ഒരില’ എന്ന ബ്ലോഗര്‍ എഴുതുന്നു