ചുങ്കപ്പിരിവും കോണ്‍ഗ്രസും തമ്മിലെന്ത്?

കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാപകന്‍ എ.ഒ ഹ്യൂമായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ കുപ്രശസ്തമായ ചുങ്കപ്പിരിവിന്റെ തലച്ചോര്‍. ഹ്യൂമില്‍നിന്ന് സോണിയാ ഗാന്ധിയിലെത്തുമ്പോഴും അവസ്ഥ മാറുന്നില്ല. ചുങ്കത്തിന്റെ ചരിത്രവും വര്‍ത്തമാനവും. കെ. സഹദേവന്‍ എഴുതുന്നു