പൌലോ കൊയ് ലോ: സ്റ്റോപ് പൈറസി ആക്റ്റ്: ഭീഷണി ലോകത്തിനാകെ

പൌലോ കൊയ്ലോ എഴുതുന്നു: എസ് ഓ പി എ ( സ്റ്റോപ് ഓണ്‍‌ലൈന്‍ പൈറസി ആക്ട് ) ഇന്റര്‍നെറ്റിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയേക്കും. ഇത് തികച്ചും അപകടകരമായ കാര്യമാണ്, അമേരിക്കക്കാര്‍ക്ക് മാത്രമല്ല, നിയമമായാല്‍ നമുക്കെല്ലാം അപകടമാകും ഇത്. ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനും ബാധിക്കുന്ന ഒന്ന്.