പീജിയുടെ ലോകം; എന്റെയും

പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ ലോകം ചുറ്റിയ ഒരാളും കടലിലൂടെ ലോകം ചുറ്റിയൊരാളും തമ്മിലുള്ള മുഖാമുഖം. പീജിയുടെ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് നിരഞ്ജന്‍ എഴുതുന്നു