തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡിലെ ചാന്ദ്നി

ആണായി പിറന്ന്, പെണ്ണായി മാറിയ കര്‍ണാടക സ്വദേശി ചാന്ദ്നിയെക്കുറിച്ച ഫോട്ടോ എസ്സേ അവസാനിക്കുന്നു. ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ക്കായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ചാന്ദ്നിയുടെ ജീവിതം ശ്രദ്ധേയനായ ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ അജിലാലാണ് പകര്‍ത്തിയത്.

ചാന്ദ്നിയുടെ പെണ്‍ ‘കുട്ടിക്കാലം’

ആണായി പിറന്ന്, പെണ്ണായി മാറി ഇപ്പോള്‍ ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ക്കായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കര്‍ണാടക സ്വദേശി ചാന്ദ്നിയുടെ ജീവിതം ഫോട്ടാഗ്രാഫുകളിലൂടെ.

ആണായും പെണ്ണായും ചാന്ദ്നിയുടെ ജീവിതങ്ങള്‍

സഹനത്തിന്റെയും പോരാട്ടത്തിന്റയും അതിജീവനത്തിന്റെയും ഇതിഹാസമാണ് ചാന്ദ്നിയുടെ ജീവിതം. ശ്രദ്ധേയനായ മലയാളി ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ അജിലാല്‍ ആ ജീവിതത്തിലൂടെ പല കാലങ്ങളില്‍ ക്യാമറയുമായി നടത്തിയ യാത്രയാണിത്.