പഴനിയിലെ വാണിഭക്കാര്‍

ഭക്തിയും വിപണിയും കൈകോര്‍ക്കുന്ന പഴനിയുടെ തെരുവുകളിലൂടെ ഒരു ക്യാമറയുടെ സഞ്ചാരം. അനീഷ് ആന്‍സ് പകര്‍ത്തിയ ദൃശ്യങ്ങള്‍, വാക്കുകള്‍.

തീവെയിലിന് ഒരാമുഖം

അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു ക്യാമറയുടെ സഞ്ചാരം. ഫോട്ടോ ജേണലിസ്റ്റായ ജഹാംഗീര്‍ എംജെ പകര്‍ത്തിയ ചിത്രങ്ങള്‍, കുറിപ്പുകള്‍.. എറണാകുളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ ചില സാധാരണ നേരങ്ങള്‍.