പ്ലാച്ചിമട സമരത്തെ കേരളം ഒറ്റിക്കൊടുത്ത വിധം

കേരളം ഒരുമിച്ചു നിന്നെന്നു തോന്നലുണ്ടാക്കിയ പ്ലാച്ചിമടയിലെ കൊക്കകോള സമരത്തെ കേരളീയ സമൂഹം ഒറ്റിക്കൊടുത്ത വിധം. പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഒരന്വേഷണം