കുഴൂര്‍ വിത്സന്റെ പല ജമ്മങ്ങള്‍

കുഴൂര്‍ വിത്സന്റെ കവിതകളിലൂടെ, പല ജന്മങ്ങളിലൂടെ ഒരു സര്‍ഗാത്മക സഞ്ചാരം. വി.കെ.സുബൈദ എഴുതുന്ന പഠനം

കവിത ഭൂമിയുടെ നിലവിളി ആവുമ്പോള്‍

റഫീഖ് അഹമ്മദിന്റെ ‘സന്ദര്‍ശകര്‍’, ഗഫൂര്‍ കരിവണ്ണൂരിന്റെ ‘ജെ.സി.ബി’, ആര്‍ വേണുഗോപാലിന്റെ ‘രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങള്‍’ എന്നീ കവിതകളുടെ
പാരിസ്ഥിതിക വായന. ഡോ.എന്‍.വി.മുഹമ്മദ് റാഫി എഴുതുന്നു