എമര്‍ജിങ് കേരളത്തില്‍ ഗള്‍ഫ് മലയാളിയുടെ ഇടം

വന്‍ വ്യവസായികളുടെ വന്‍നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കുന്നതിനൊപ്പം മധ്യവര്‍ഗത്തിന്റെ ‘പല തുള്ളി’ നിക്ഷേപം കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് അറിയാതിരിക്കുകയും അത് തടഞ്ഞു നിര്‍ത്താനുള്ള വഴികള്‍ ആലോചിക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ പഴങ്കഥ യിലെ മലര്‍പ്പൊടിക്കാരന്റെ അവസ്ഥ തന്നെയാവും കേരളത്തിനും.