നെറ്റ് പരീക്ഷ: ഒറ്റയുത്തരം മതിയാവില്ല സര്‍, ആളെ അളക്കാന്‍

ഭാഷ, മാനവിക, സാമൂഹിക ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളില്‍ നടത്തുന്ന നെറ്റ് പരീക്ഷയുടെ ഘടന ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂണ്‍ 24 മുതല്‍ സമൂലമായി മാറി. രണ്ട് ഏകോത്തര പരീക്ഷകളും ഒരു വിശകലനാത്മക പരീക്ഷയും ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് എല്ലാം ഏകോത്തര പരീക്ഷകളായാണ് മാറിയത്. എന്താണ് ഈ മാറ്റത്തിനു പിന്നില്‍? എന്ത് മാറ്റങ്ങളാണ് അവ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്? ഏകോത്തര ചോദ്യങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം എന്താണ്? ഗവേഷകനായ രൂപേഷ് ഒ.ബി പരിശോധിക്കുന്നു