ഇടിന്തകരൈ എങ്ങനെയാവും ഈ രാവു വെളുപ്പിക്കുക?

ഇടിന്തകര ഇപ്പോള്‍ ഇരുട്ടിലാണ്. നിശ്ശബ്ദവും. ആ നിശ്ശബ്ദത ഭേദിക്കാന്‍ നമ്മുടെ ശബ്ദങ്ങള്‍ ഉയരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സമാധാനപരമായ ഈ സമരത്തിനു വേണ്ടി നമുക്ക്, ഇനിയെങ്കിലും വാ തുറക്കാം.