സച്ചിന്‍ ദൈവമായി മാറുന്നതിങ്ങനെ

എന്തു കൊണ്ട് സച്ചിന്‍? എന്തു കൊണ്ട് ദൈവം?-കെ. സുരേഷ് കുമാര്‍ എഴുതുന്നു